Kerkenraad

Beleidsstructuur

In de gemeente kiezen de gemeenteleden telkens voor 4 jaar een aantal verantwoor­delijken: de ouderlingen (ook presbyters genoemd) en de diakenen. Ouderlingen zetten zich in voor het pastoraat en voor de manier waarop de Bijbelse boodschap wordt verkondigd en vormgegeven. Diakenen geven antwoord aan de roeping van de kerk om te dienen. Samen met de predikant vormen de ouderlingen en diakenen (de ‘ambtsdragers’) de kerkenraad.

Een belangrijk deel van de besluitvorming op plaatselijk niveau ligt bij de kerkenraad.
Daarnaast is er een groep gemeenteleden die de belangen van de gemeente op het terrein van de financiën en de materiële zaken (bv. de gebouwen) behartigen: de kerkrentmeesters. Ook die worden verkozen.

De gemeente Waal-Koog-Den Hoorn is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland. Dat is een presbyteriaal-synodale kerk. Dat wil zeggen dat er een democratische opbouw van de kerk is, met een getrapte vertegenwoordiging van ambtsdragers tot in het hoogste bestuursorgaan: de synode. De synode bepaalt lang niet alles in de kerk; alleen de grote lijnen. En die synodebesluiten zijn democratisch tot stand gekomen.

Onze kerkenraad bestaat uit:

Fiet van Beek, voorzitter, diaken
Herman Ridderinkhof, kerkrentmeester
Jacob Lap, ouderling
Henk van den Top, ouderling/scriba
Stefanie Bremer, diaken
Joke Sabelis, diaken
Anne Kooi, predikante

Nadere kennismaking:

Ds. Anne Kooi is sinds december 2019 de predikant van onze gemeente. Hiervoor was ze gemeentepredikant van de Protestantse kerk in Brussel (PKB). Deze PKB is een gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB): de Belgische zusterkerk van de PKN.

Ds. Anne (1955) is geboren en getogen in Amsterdam. Ze studeerde in de jaren 80 van de vorige eeuw theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst werkte ze gedurende 4 jaar als theoloog redacteur-verslaggever bij de Ikon-radio. In de beginjaren van de 21e eeuw was ze arbeidspredikant van de NHK in Gelderland, met als specialisaties de sectoren van de landbouw, de ‘oude industrie’ en de zorg. In 2005 werd ze predikant-directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenis­pastoraat (DCG) in Haarlem. Op grond van haar kennis en ervaring in het gevangeniswezen werd ze in België in 2012 niet alleen gemeentepredikant, maar werkte ook een dag in de week in gevangenissen in Brussel e.o. en werd lid, later voorzitter, van de landelijke managementcommissie voor het gevangenispastoraat in België.